Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Department of Biothermodynamics and Drug Design • Patents

Spausdinti


International/European patent:
BENZIMIDAZO[1,2-C][1,2,3]THIADIAZOL-7-SULFONAMIDES AS INHIBITORS
OF CARBONIC ANHYDRASE AND THE INTERMEDIATES FOR PRODUCTION THEREOF

International/Europen patent:
5-ARYL-4-(5-SUBSTITUTED 2,4-DIHYDROXYPHENYL)- 
1,2,3-THIADIAZOLES AS INHIBITORS OF HSP90 CHAPERONE
AND THE INTERMEDIATES FOR PRODUCTION THEREOF