Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Mokslin? produkcija

Spausdinti

Pagrindin? VU Biotechnologijos instituto mokslin?s produkcijos dal? sudaro straipsniai  leidiniuose, referuojamuose ir turin?iuose citavimo  indeks? duomen? baz?je "Thomson Reuters Web of Knowledge".