Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Paslaugos

Spausdinti

  Eukarijot? gen? inžinerijos laboratorija

   Eukarijot? gen? inžinerijos laboratorijoje daugel? met? dirbama siekiant sukurti efektyvias svetim? gen? ekspresijos sistemas miel?se. Laboratorijoje buvo sukurtos efektyvios, originalios svetim? gen? expresijos sistemos miel?se S.cerevisiae, K.lactis, K.marxianus. Šios sistemos naudojamos ?vairi? virus? baltym? sintezei tirti, ypating? d?mes? kreipiant ? virusinius baltymus, miel?se formuojan?ius virusus primenan?ias daleles. Šios dalel?s yra puikus ?rankis nauj? vakcin? ir diagnostikos priemoni? k?rimui. Šiuo metu laboratorijoje ruošiami žemiau išvardinti rekombinantiniai, CsCl gradiente išgryninti daleles formuojantys virusiniai baltymai:
 • Žmogaus polyomos viruso JCPyV pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Žmogaus polyomos viruso BKPyV (AS) pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Žmogaus polyomos viruso BKPyV (SB) pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Beždžioni? polyomos viruso SV40 pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Peli? polyomos viruso MPyV pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Žiuk?no polyomos viruso HaPyV pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Paukš?i? polyomos viruso APyV (BFDV) pagrindinis paviršiaus baltymas VP1
 • Tym? viruso nukleokapsido baltymas
 • Parotito viruso nukleokapsido baltymas
 • Žmogaus hepatito B viruso paviršiaus baltymas HBsAg (ayw serotipas) 
 • Žmogaus hepatito B virsuo paviršiaus baltymo PreS1 derivatai (ayw serotipas) 
 • Ni-chelat? sorbent? pagalba valyti denat?ruoti ?vairi? hantavirus? nuklokapsido baltymai

 Imunologijos ir l?stel?s biologijos laboratorija 

   Imunologijos ir l?stel?s biologijos laboratorija yra vienintel? laboratorija Lietuvoje, kurioje ?diegta ir s?kmingai taikoma hibridom? technologija. Atliekami visi darbo etapai: nuo gyv?n? imunizacijos iki ascit? gavimo ir monoklonini? antik?n? charakterizavimo. Laboratorijoje buvo gauti monokloniniai antik?nai prieš ?vairius antigenus: žmogaus imunoglobulinus, rekombinantinius citokinus, receptorius, virus? baltymus ir pan. Kai kurios hibridomos buvo sukurtos užsienio partneri? užsakymu. 
   Laboratorijoje sukaupta ir saugoma apie 30 žmogaus ir gyv?n? l?steli? linij? (neskai?iuojant hibridom?). Tarp j? yra toki?, kurios gali b?ti taikomos citokin? biologinio aktyvumo nustatymui in vitro. Laboratorijoje yra reikalingos l?steli? linijos ir paruošti in vitro metodai ši? žmogaus citokin? biologinio aktyvumo nustatymui: IL-2, IL-3, IFN-a, b, g, TNF-a, G-CSF, EPO.

  Imunologijos ir l?stel?s biologijos laboratorijoje taip pat atliekami šiuolaikiniai molekulin?s biologijos tyrimai: ?vairi? lig? epigenetiniai tyrimai, žmogaus, augal?, mieli? bei prokariot? DNR tipizavimas, virus? ir bakterij? nustatymas molekulin?s biologijos metodais.

  Imunologijos laboratorija si?lo šias paslaugas ar užsakomuosius darbus:

·    Hibridom? k?rimas, monoklonini? antik?n? gavimas

·    Citokin? biologinio aktyvumo nustatymas in vitro

·    Tuberkulioz?s ir mikoplazmini? infekcij? diagnostika PGR metodais

·    DNR epigenetiniai tyrimai bisulfitin?s modifikacijos metodu

·    Žmogaus DNR polimorfizmo tyrimai

·    Augal? DNR tipizavimas, naudojant RAPD ir RAMD metodus

·    Augal? ir mieli? DNR tipizavimas, naudojant AFPL metod?

·    Virus? ir bakterij? nustatymas molekulin?s biologijos metodais.

Imunologijos laboratorijoje, tarp kitos ?rangos, yra modernus fluorescencinis mikroskopas OLYMPUS IX-70 su skaitmenine vaizdo kamera ir kompiuteriu, apr?pintu vaizd? analiz?s programa Image Pro-Plus.