Biotechnologijos institutas yraá mokslini? tyrim? institucija, siekianti u×tikrinti valstyb?s pa×ang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

CRISPR

Spausdinti

CRISPR/Cas sistem┼│ strukt┼źros ir molekulini┼│ mechanizm┼│ tyrimai

Neseniai atrasta nauja bakterij┼│ apsaugos nuo bakteriofag┼│ ir plasmid┼żi┼│ DNR sistema CRISPR (angl. "Clustered regularly interspaced short palindromic repeats") veikia pana┼íiai kaip eukariotini┼│ organizm┼│ imuniteto sistema. CRISPR sistemos yra pla─Źiai paplitusios ir randamos tiek prokariotiniuose organizmuose, tiek arch─Śjose. CRISPR srit? genome sudaro trumpi (21- 49 bp ilgio) dalinai palindrominiai DNR pasikartojimai (gali b?ti nuo 2 iki 250 pasikartojim?). Tarp pasikartojan?i? DNR sek? yra ?siterpusios unikalios DNR sekos ´┐Ż skirtukai (angl. spacers) ´┐Ż kurie b?na 20-58 bp ilgio. ´┐Żalia CRISPR srities genome yra i´┐Żsid?st? Cas (CRISPR-associated) genai (nuo 3 iki 10), kuri? koduojami baltymai da´┐Żnai turi funkcinius domenus, b?dingus nukleaz?ms, helikaz?ms, polimeraz?ms ir kt. su nukleor?g´┐Żtimis s?veikaujantiems baltymams.

CRISPR/Cas sistema suteikia ´┐Żeimininko l?stelei atsparum? bakteriofagams ir kitai ´┐Żsvetimai´┐Ż nukleor?g´┐Ż?iai. Bakteriofagui ar plazmidei patekus ? l?stel?, kai kurios bakterijos sugeba ?sistatyti ? savo genom? naujus skirtukus, kurie yra identi´┐Żki bakteriofago ar plazmid?s DNR sekoms. Tokios pasikeitusios bakterijos ?gyja atsparum? tam fagui ar plazmidei, kurio DNR fragmentus jos ?sistat? ? savo genom?. ´┐Żio rei´┐Żkinio molekuliniai mechanizmai kol kas nei´┐Żai´┐Żkinti. Ne´┐Żinoma, nei kaip atpa´┐Ż?stama ´┐Żsvetima´┐Ż bakteriofago ar plazmid?s DNR, nei kaip ?sistatomas naujas skirtukas, nei kaip jis parenkamas. ´┐Żie mechanizmai yra tiriami m?s? skyriuje.