Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Restrikcijos endonukleaz?s

Spausdinti

Restrikcijos endonukleazi? strukt?ros ir veikimo mechanizm? tyrimai

Restrikcijos ir modifikacijos (RM) sistemos yra vienas iš ginkl?, kur? bakterijos l?stel? naudoja apsaugai nuo svetimos DNR ir bakteriofag? antpuolio. RM sistemos paprastai susideda iš dviej? ferment?: restrikcijos endonukleaz?s (REaz?s) bei metiltransferaz?s (MTaz?s). REaz? karpo tik “svetim?” DNR, bet nelie?ia “savos”, nes greta esanti MTaz? pažymi “savo” DNR ?vesdama ? REaz?s taikin? metilo grup?. Šiuo metu yra aprašyta virš 330 skirting? specifiškum? REazi? iš 4000 bakterij? r?ši?. Šie fermentai yra nepakei?iami ?rankiai laboratorijoje, nes veikia kaip “molekulin?s žirkl?s”, kurios karpo DNR. ?domu, kad t? pa?i? funkcij? atliekan?ios REaz?s pasižymi didele tiek strukt?r?, tiek DNR kirpimo mechanizm? ?vairove. Svarbiausi klausimai, ? kuriuos mes norime rasti atsakym? tirdami REazes Baltym?-nukleor?gš?i? s?veikos tyrim? skyriuje yra šie:

  • Kaip restrikcijos fermentai atpaž?sta “savo” specifines sekas?
  • Kokie bendri strukt?riniai ir molekuliniai mechanizmai sieja restrikcijos fermentus, atpaž?stan?ius giminingas DNR sekas?
  • Kaip DNR atpažinimas yra susij?s su katalize?
  • Ar galima sukurti naujus restrikcijos fermentus, supratus j? sandar? ir veikimo principus?

Atsakym? ? šiuos klausimus mes ieškome pasitelkdami baltym?-DNR kompleks? rentgenostrukt?rin? analiz?, krypting? mutagenez? ir biocheminius metodus.