Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Biotermodinamikos ir vaist? tyrim? skyrius

Spausdinti


CV

Google Scholar profilis

 

Skyriuje molekulinio modeliavimo pagalba kuriami žmogaus ferment? slopikliai kaip priešv?žiniai agentai. J? efektyvumas matuojamas strukt?rin?s biotermodinamikos bei l?stel?s biologijos metodais .