Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Biotermodinamikos ir vaist? tyrimo skyrius • Grantai

Spausdinti

Visuotin? dotacija VP1-3.1-ŠMM-07-K „Atranki? karboanhidrazi? slopikli? sintez? ir priešv?žini? savybi? tyrimas“, vadovas Daumantas Matulis, (1 399 950 Lt). Vykdymo terminas 2012 09 – 2015 10 31.

LIG-09/2012 „Karboanhidraz?s hCA XII, kaip v?žini? l?steli? žymens, diagnostinio potencialo ?vertinimas“, vadovas Daumantas Matulis, (590 500 Lt). Vykdymo terminas 2012 05 02 – 2014 12 31.

BSHR HealthPort  Baltijos j?ros regiono programos projektas "Baltic Sea Health Region 8 Business acceleration support and training bridging  innovative SMEs and health care organisations to strengthen BSR health economy". Vykdymo terminas 2010 09 17 - 2013 12 16, (383 260  Lt 85% ERDF , 15% Lietuvos vyriausyb?). Lietuvos partnerio projekto  vadovas Daumantas Matulis.

FP7-REGPOT-2009-1 MoBiLi "Strengthening  and  sustaining  the  european perspectives  of  Molecular Biotechnology  in  Lithuania".  Vykdymo terminas 2009 12 - 2013 05, (5 524 480 Lt). Daumantas Matulis atsakingas už WP2 iš 6 darbo paket?.

COST TD0905 „Epigenetics: Bench to Bedside“. Vykdymo terminas 2009 – 2013.

COST TD 0804 „Chemical Biology with Natural Products“.  Vykdymo terminas 2009 – 2013.

LIG-16/2010 „Karboanhidrazi?,  kaip v?žini? l?steli? žymen?, diagnostinio potencialo ?vertinimas“, vadovas Daumantas Matulis, (294 800 Lt). Vykdymo terminas 2010 09 – 2011 12.

EEE-Norvegijos grantas, „Priešv?žini? jungini? k?rimas strukt?rin?s biotermodinamikos metodais“, (1 950 959 Lt). Vykdymo terminas 2008 - 2010.

LVMSF prioritetini? kryp?i? r?mimo grantas,“Jungini?, specifiškai slopinan?i? žmogaus karboanhidrazes, paieška biotechnologiniais metodais ”, (1 249 913 Lt). Vykdymo terminas 2005 - 2009.

FP6 Marie Curie reintegracijos grantas, “Vaist? k?rimas strukt?rin?s biotermodinamikos metodais ”, (276 224 Lt). Vykdymo terminas 2004 - 2006.


BVTS>> Projektai>> Darbo grup?s>>Mokslin?s publikacijos>> Mokslo populiarinimo publikacijos>> Patentai>> Mokymas>> Grantai>> Kontaktai>>