Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Biotermodinamikos ir vaist? tyrimo skyrius • Mokomoji medžiaga

Spausdinti

Vadov?liai:

Daumantas Matulis. Baltym? fizikin? chemija    HTML PDF


Student? baigiamieji darbai:

Aist? Dagyt?. Parazitini? pirmuoni? Hsp90 baltym? N-galo domen? klonavimas, gryninimas ir charakteristika. Bakalauro baigiamasis darbas. 2015

Algirdas Šer?nas. Žmogaus rekombinantinio prioninio baltymo (HuPrP23-231) mutant? konstravimas, ekspresija ir gryninimas. Baigiamasis bakalauro darbas. 2015

Danielius Dvareckas. Poliaminor?gš?i? ir katijonini? detergent? s?veikos termodinamika. Bakalauro darbas. 2015

Darius Šulskis. Tarpr?šinio barjero tarp žmogaus ir žiurk?no prioninio baltymo tyrimas. Bakalauro baigiamasis darbas. 2015

Domantas Dargužis. Amiloidini? insulino fibrili? susidarymas, antrin?s strukt?ros tyrimai. Baigiamasis bakalauro darbas. 2015

Ieva Kunig?lyt?. Vištos kiaušinio baltymo lizocimo amiloidini? fibrili? susidarymo tyrimas. Baigiamasis bakalauro darbas. 2015

Linas Jezep?ikas. Žmogaus karboanhidraz?s slopikli? – dipakeist? 2-brombenzensulfonamid? sintez?. Bakalauro studij? baigiamasis darbas. 2015

Tomas Šneideris. Rekombinantinio amiloido beta gamyba ir potenciali? jo agregacijos slopikli? ?vertinimas. Baigiamasis magistro darbas. 2015

Valdemaras Petrošius. Rekombinantinio tau baltymo (1N4R izoformos) gamyba ir jo agregacijos tyrimas. Baigiamasis bakalauro darbas. 2015

 

Aurelija Mickevi?i?t?. Rekombinantini? baltym?, naudojam? kaip terapiniai taikiniai, gavimas prokariotin?se ir eukariotin?se raiškos sistemose. Magistro darbas. 2014

Justina Kazokait?. Žmogaus karboanhidraz?s VI jungimosi su sulfonamidiniais ligandais termodinamin? analiz?. Magistro darbas. 2014

Sandra Bakšyt?. Karboanhidraz?s XIV stabilumas bei slopikli? jungimosi termodinamika. Magistro darbas. 2014

Akvil? Botyri?t?. Epigalokatechingalato ?takos insulino amiloidini? fibrili? susidarymui tyrimai. Bakalauro darbas. 2014

Dovil? Janušait?. Pel?no rekombinantinio prp121-231 gamyba ir jo agregacijos tyrimai. Bakalauro darbas. 2014

Gediminas Skvarnavi?ius. Poliamino r?gš?i? ir anijonini? detergent? s?veikos termodinamika. Bakalauro baigiamasis darbas. 2014

Gerda Blantaityt?. Jau?io rekombinantinio prioninio baltymo raiška, gryninimas ir jo stabilumo bei agregacijos tyrimai. Bakalauro darbas. 2014

Katažyna Milto. Amiloidini? fibrili? ilg?jimo kinetika ir termodinamika. Bakalauro darbas. 2014

Fausta Labanauskait?. Insulino amiloidini? fibrili? susidarymo termodinamikos tyrimas. Bakalauro darbas. 2014

Martynas Grigali?nas. Žmogaus prioninio baltymo toksiškumo v?žin?ms l?stel?ms ?vertinimas. Bakalaurinis darbas. 2014

Migl? Kišonait?. Citozolini? karboanhidrazi? slopikli? strukt?ros ir termodinamini? jungimosi parametr? s?ryšis. Bakalauro darbas . 2014

 

Lina Baranauskien?. Rekombinantini? žmogaus karboanhidrazi? I, II, VII, IX, XIII s?veikos su ligandais tyrimas. Daktaro disertacija. 2013

Aist? Kasiliauskait?. Mitochondrin?s karboanhidraz?s VB klonavimas, ekspresija, gryninimas bei jungimosi su slopikliais tyrimas. Magistro darbas. 2013

Vaida Mork?nait?. Karboanhidrazi? I, II, VII, XII ir XIII slopikli?  paieška bei tikr?j? termodinamini? parametr? nustatymas. Magistro darbas. 2013

Alexey Smirnov. Žmogaus karboanhidrazi? izoform? II, XII ir XIII kompleks? su slopikliais kristalografiniai tyrimai. Magistro darbas. 2013

Joana Gylyt?. Slopikli? jungimosi su rekombinantin?mis žmogaus karboanhidraz?mis termodinamin? analiz?. Bakalauro darbas. 2013

Egl? Ivanauskait?. Žmogaus karboanhidraz?s II aktyvaus centro mutant? konstravimas ir rekombinantinio VA baltymo tirpumo patikrinimas. Bakalauro darbas. 2013

 

Justina Kazokait?. Rekombinantin?s žmogaus karboanhidraz?s VI gavimas, stabilumo apib?dinimas ir jungimosi su slopikliais matavimas. Bakalauro darbas. 2012

Just? Miku?iauskait?. Molekulinio šaperono Hsp90?N be aktyvaus centro dang?io gavimas ir jungimosi su slopikliais tyrimas. Bakalauro darbas. 2012

Aurelija Mickevi?i?t?. Žmogaus rekombinantin?s karboanhidraz?s IV gavimas. Bakalauro darbas. 2012

Povilas Norvaišas. Hidrofobinis efektas: katijonini? ir anijonini? detergent? s?veikos termodinamika bei adityvumo d?sniai strukt?ra paremtame vaist? k?rime. Bakalauro darbas. 2012

 

Aist? Kasiliauskait?. Bakterinio molekulinio šaperono HTPG gryninimas bei jungimosi su slopikliais matavimas. Bakalauro darbas. 2011

Mantas Zakas. V?žio ligoje dalyvaujan?i? baltym? reptino ir šaperono konstrukto Hsp90C gamyba bei stabilumo ir ligand? jungimosi tyrimas. Bakalauro darbas. 2011

 

Vilma Pilipuityt?. Rekombinantin?s žmogaus karboanhidraz?s VII gavimas, jungimosi su slopikliais matavimas bei stabilumo charakterizavimas. 2010

Andrius Ruškulis. Karboanhidraz?s slopikli?, turin?i? [(imidazolo-2-ilsulfanil)acetil]benzensulfonamido strukt?r?, modeliavimas ir sintez?.  Bakalauro darbas. 2010


Zigmantas Toleikis. Baltym? – ligand? jungimosi tyrimas, aukštame sl?gyje. Magistro darbas. 2009


Edita ?apkauskait?. Chinolino darini?, slopinan?i? karboanhidraz?, sintez?. Magistro darbas. 2008

Simona Jachimovi?i?t?. Metal? jon? ir rekombinantini? augimo chormon? s?veika. Magistro darbas. 2008

Aliona Voroncova. Glutationo-s-transferaz?s sistemos panaudojimas ? polo panaši? kinazi? ekspresijai escherichia coli. Bakalauro darbas. 2008

Lina Malinauskait?. Rekombinantin?s žmogaus karboanhidraz?s III gavimas ir jungimosi su sulfonamidiniais slopikliais tyrimas. Bakalauro darbas. 2008

Vytautas Iešmantavi?ius. Acil-koferment? A prisijungian?io baltymo ankstyv? susivyniojimo stadij? tyrimas panaudojant biofizikinius metodus ir sait-specifin? mutagenez?. Bakalauro darbas. 2008


Zigmantas Toleikis. Baltym? - ligand? jungimosi tyrimai, esant aukštam sl?giui. Bakalauro darbas. 2007


Lina Mištinait?. Karboanhidrazi?- sulfonamidini? slopikli? s?veikos termodinaminio mechanizmo tyrimas izoterminio titravimo kalorimetrijos metodu. Magistro darbas. 2006

Milda Gumbyt?. Alkoholoksidaz? iš mieli? pichia pastoris. Gryninimas ir savyb?s. Magistro darbas. 2006

Dovil? Makarevi?i?t?. Cisteino proteazi? apsauga nuo r?gštinio streso matriciniais ligandais. Bakalauro darbas. 2006

Jovita Matukaityt?. Bromelaino gryninimas iš ananaso sul?i? naudijant matricinius ligandus ir jon? main? chromatografij?. Bakalauro darbas. 2006

Inesa Tadarovskaja. Alkoholoksidaz? iš Pichia Pastoris. Panaudojimo organin?je sintez?je galimyb?s. Magistro darbas. 2006

Vaida Jelinskait?. 2,5-ditienilfurano darini? sintez?. Bakalauro darbas. 2006

 

BVTS>> Projektai>> Darbo grup?s>>Mokslin?s publikacijos>> Mokslo populiarinimo publikacijos>> Patentai>> Mokymas>> Grantai>> Kontaktai>>