Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

DNR modifikacijos tyrim? skyrius

Spausdinti

D?l student? mokslinio darbo/praktikos galimybi? teirautis tiesiogiai DMTS mokslo darbuotoj?.DMTS veikla - Žr. informacij? angl? kalba: Department of Biological DNA Modification

 

Naujienos internete:


VU profesoriui – prestižin? Europos mokslo tarybos dotacija - DELFI

Lietuvos biotechnologai pateko ? pasaulinio garso leidin
? - DELFI

Mokslininkai vienijasi prieš v?ž? - Kauno diena

VU Biotechnologijos instituto mokslinink? produktai pasaulin?se rinkose - BNS

 

Už geriausi? tarptautin? mokslo projekt? - universiteto apdovanojimas - VU naujienos

Migl?s Tomkuvien?s disertacija - tarp geriausi?j? 2013 metais - Lietuvos jaun?j? mokslinink? s?junga

Prestižiniame leidinyje VU mokslininkai pristat? original? DNR modifikacijos profili? analiz?s metod? - VU naujienos

Geriausia disertacija - apie pasaulinio mokslo lygmens atradimus. Pokalbis su Zita Liutkevi?i?te - Od? mokslui

Zitai Liutkevi?i?tei - geriausios 2012 met? disertacijos fizini?, technologijos, biomedicinos ir žem?s ?kio moksl? srityse titulas - VU naujienos

Per asmeninius ryšius tarp Lietuvos ir Toronto - lžinios.lt

VU Biotechnologijos instituto mokslinink? straipsnis - prestižiniame leidinyje - VU naujienos

VU mokslinink? straipsnis priskirtas VIP kategorijai - VU naujienos

Biotechnologijos instituto mokslininkai si?lo nauj? DNR sek? analiz?s technologij? - VU naujienos

Gražvydui Lukinavi?iui - geriausios 2007 met? disertacijos titulas - VU naujienos

Lietuviai – naujausio biotechnologij? išradimo bendraautoriai - DELFI

 

Žmogišk?j? ištekli? pl?tros veiksm? programa, 3 prioritetas: “Tyr?j? geb?jim? stiprinimas”
?gyvendinimo priemon?:

VP1-3.1-ŠMM-07-K “Parama mokslinink? ir kit? tyr?j? mokslinei veiklai (visuotin? dotacija)”