Biotechnologijos institutas yra  mokslini? tyrim? institucija, siekianti užtikrinti valstyb?s pažang? spar?iai besivystan?iose gyvyb?s moksl? ir biotechnologij? srityse, pl?toti tarptautinio lygio molekulin?s biotechnologijos tyrimus, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavim?

Taikomosios biokataliz?s sektorius

Spausdinti
Sektoriaus vadov?
Dr. Inga Matijošyt?
Mokslo darbuotoja
Tel. +370 5 240 4679
fax. +370 5 2602116
El. paštas: inga.matijosyte@bti.vu.lt; minga@ibt.lt
Sektoriaus darbuotojai:

Dr. R?ta Gruškien?
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. +370 5 240 4679
El. paštas: ruta.gruskiene@bti.vu.lt; ruta@ibt.lt

Rimantas Šiekštel?
Biologas-tyr?jas
Tel. +370 5 260 2112
El. paštas: rimantas.siekstele@bti.vu.lt; sieksta@ibt.lt

Dr. Birut? Pudžiuvyt?
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. +370 5 260 2112
El. paštas: birute.pudziuvyte@bti.vu.lt

Aušra Veteikyt?
Biolog?-tyr?ja
Tel. +370 5 240 4679
El. paštas: ausra.veteikyte@bti.vu.lt
Doktorantai:

Milda Šulcien?
Tel. +370 5 240 4679
El. paštas: milda.sulciene@bti.vu.lt

 

Afiliuoti darbuotojai:

Prof., Habil. Dr.  Gervydas Dienys
Tel. +370 5 260 2112
El. paštas: dienys@ibt.lt

 

Studentai (2014m):

Antanas Karalius
VU Chemija
II k. magistrantas
Aurelija Sirvydait?
VU Genetika
I k. magistrant?
Svetlana Šliachti?
VU Mikrobiologija
I k. magistrant?

Taikomosios biokataliz?s sektoriaus (TBS) tyrimai

Taikomosios biokataliz?s sektorius VU Biotechnologijos institute savo veikl? prad?jo 2010 m.  
TBS tyrim? sritys apima nauj? biokatalizatori? paiešk?, biokatalizatori? tobulinim? ir j? taikym? biokataliziniuose procesuose. 
Sektoriuje šalia fundamentini? tyrim?, didelis d?mesys skiriamas taikomiesiems darbams, glaudžiai  bendradarbiaujama su ?mon?mis.

TBS si?lomos mokslin?s paslaugos ir konsultacijos:
Taikomieji moksliniai tyrimai:

Natyvi? ir imobilizuot? biokatalizatori? bei j? panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai.
Gen? inžinerijos metod? taikymas ir tyrimai.
„Žaliosios chemijos“ princip? taikymo procesuose tyrimai.

Eksperimentin? pl?tra:
Biokatalizini? proces? ir analitini? metodik? k?rimas.
Producent? suk?rimas. Producent? identifikavimo ir kultivavimo metodik? k?rimas
Technologini? sprendim? ir analitini? metodik? k?rimas.

Technin?s galimybi? studijos:
Gamtini? ir modifikuot? biokatalizatori? k?rimas bei j? panaudojimas biotechnologiniuose procesuose.
Gen? inžinerijos metod? taikymas pramon?je.
„Žaliosios chemijosprincip? taikymas

Taikomosios biokataliz?s sektorius:
• dalyvauja European Section of Applied Biocatalysis (http://www.esabweb.org/) veikloje;
• dalyvauja Lietuvos biotechnolog? asociacijos (www.lbta.lt) veikloje;
• yra Life Science Baltics 2012/2014 (www.lsb2014.com) informaciniai ambasadoriai;
Mokslo populiarinimo straipsniai:
• I. Matijošyt? “ Biokataliz? – alternatyva tradicin?ms technologijoms”, 2013 m. VU žurnalas Spectrum
• G. Dienys, I. Matijošyt? “Biotechnologijos pl?tra Lietuvoje ir Europoje”. 2009 m. Mokslas ir technika, Nr. 2
• G. Dienys, I. Matijošyt? “Apžvalgin? diena apie biotechnologij? Lietuvoje ir Europoje”. 2008 m. Mokslas ir technika, Nr. 9
• G. Dienys, I. Matijošyt? “ Biotechnologija Lietuvoje ir Europoje”. 2008 m. Mokslas ir gyvenimas, Nr. 10